CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VRBINA SISAK

Logo 3 150

Natječaj ” Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva”

DJEČJI DOM VRBINA SISAK

Kralja Tomislava 16, Sisak

 

KLASA: 103-05/19-01/1

URBROJ: 2176-120-01-19-2

 

Sisak,  17. svibnja 2019.

 

 

 

Na  temelju  članka 35. Statuta Dječjeg doma Vrbina Sisak, sukladno odobrenju za provođenje mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, a korisnik u području socijalne skrbi Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ravnateljica Dječjeg doma Vrbina Sisak, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 

za prijem osobe u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 

  • PRIPRAVNIK – ODGAJATELJ (m/ž) – VŠS/VSS završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada, psihologije, pedagogije ili logopedije – 2 izvršitelja/ice, puno radno vrijeme (40 sati), u trajanju od 12 mjeseci.

 

  • PRIPRAVNIK-PSIHOLOG (m/ž) – završen diplomski sveučilišni studij psihologije – 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40) sati), u trajanju od 12 mjeseci.

 

Na  ovaj  natječaj  mogu  se  prijaviti osobe oba spola.

 

Osoba se može primiti ako je:

  • nezaposlena bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture, prijavljena u evidenciji nezaposlenih.

 

Uvjeti za radno mjesto prema Pravilniku o radu i sistematizaciji poslova Doma (ožujak, 2005.) te Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i sistematizaciji poslova Doma (svibanj, 2019.)

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa).

Kandidati/kinje uz prijavu dužni su dostaviti:

 

–     kratki životopis

–     presliku domovnice

–     presliku rodnog lista

–     presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

–     dokaz da nema staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja,

zdravstva, socijalne skrbi i kulture (preslika potvrde o podacima evidentiranima u

matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje)

–      uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

–      uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak

sukladno članku 213. stavak 1 Zakona o socijalnoj skrbi (ne starije od  mjesec dana)

 

 

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna

dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja.

 

 

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ RH, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg doma Vrbina Sisak, na adresu Doma: Dječji dom Vrbina Sisak, Kralja Tomislava 16, 44 000 Sisak, Natječaj – pripravnik: odgajatelj“ odnosno „Natječaj – pripravnik: psiholog“.

 

 

Kandidatom/kinjom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim traženim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Urednom prijavom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

 

O rezultatima izbora svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Dječjeg doma Vrbina:  www.domzadjecuvrbina.hr

 

 

DJEČJI DOM VRBINA SISAK

 

 

Podijelite obavijest

Zahvaljujemo na poruci. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku!

Skip to content