CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VRBINA SISAK

ORGANIZACIJSKA TIJELA USTANOVE

Ravnateljica Dječjeg doma Vrbina Sisak: mr.sc. Đurđica Pavešić-Herkov, prof. ped.

Članovi Upravnog vijeća:
– predstavnici osnivača:

  1. Tatjana Pogarčić , univ.spec.act.soc –  predsjednica Upravnog vijeća
  2.  Vesna Štegl, dip.oec. – zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
  3. Alenka Ljubešić, dipl. soc. radnica

Ines Zeljug, dipl. soc. radnik – predstavnica radnika Dječjeg doma Vrbina Sisak
Vladimir Grgić – predstavnik  korisnika

STRUČNO  VIJEĆE  DJEČJEG DOMA
Stručno vijeće Dječjeg doma  Vrbina Sisak je stručno i savjetodavno tijelo Doma kojeg čine svi stručni radnici (ravnateljica, odgajateljice i odgajatelji, socijalna radnica, psiholog). Stručno vijeće o svom radu vodi zapisnik, koji svaki put piše jedan od članova stručnog vijeća. Predsjednica Stručnog vijeća, vodi sjednicu po unaprijed dogovorenom dnevnom redu.  Ukoliko bi predsjednica bila odsutna sjednicu bi pripremio i vodio njezin zamjenik. U pripremanju dnevnog reda sjednice aktivno sudjeluju, odnosno predlažu točke dnevnog reda, ravnateljica i svi stručni radnici. Sastajemo se često, otprilike jednom mjesečno, a po potrebi i češće.
Stručno vijeće Doma predstavlja vrlo važan čimbenik u radu Doma (kako je i rečeno to je stručno i savjetodavno tijelo), a zadaci i djelatnost rada Stručnog vijeća propisani su Statutom Doma.  Osobito je važno naglasiti da se na sjednicama  raspravlja i donose se odluke o svim važnim pitanjima koja se odnose na brigu i skrb o korisnicima Doma.  Analizira se ponašanje svakog pojedinog korisnika, analizira se ostvarenje zadovoljenja potreba korisnika, rješavaju se pitanja bitna za unapređenje njihova života i rada,  dogovaraju se koraci koje je potrebno  poduzeti u odnosu na svako pojedino dijete. Na sjednicama se  planira  odgojno-obrazovni rad, odnosno predlažu se i donose planovi  i programi rada, planiraju se izleti, akcije, dogovaraju posjeti, stručna usavršavanja za radnike, suradnja s vanjskim suradnicima, i još mnogo toga.
Svi članovi Stručnog vijeća su potpuno ravnopravni,  imaju pravo izreći svoje mišljenje, kao i dati prijedloge  za teme o kojima žele raspravljati na sjednicama.

VIJEĆE KORISNIKA
Djeca i mladi sudjeluju u radu Doma i odlučivanju, između ostalog, i kroz Vijeće korisnika. Ono se održava barem jednom mjesečno, a korisnici se potiču da prisustvuju sastancima, da se izbore za svoje ideje i prava poštujući ideje i prava drugih te da preuzmu obveze i odgovornosti.
Vijeće korisnika ima svoje predsjedništvo: predsjednik, potpredsjednik, zapisničar. Na sastancima se vodi zapisnik. Predsjedništvo Vijeća korisnika demokratski se bira svake školske godine, na prijedlog Stručnog vijeća Doma a obzirom na većinski izbor korisnika. Ako je predsjedništvo vrijedno i popularno postoji mogućnost reizbora.
Ukoliko postoji interes određene grupe i motivacija za radom korisnici dolaze dobrovoljno. Također, sastancima Vijeća korisnika prisustvuju stručni radnici odgajatelji i ravnateljica Doma. Djecu i mlade upoznaje se s odlukama Stručnog vijeća i aktivno uključuje u njihovu realizaciju – omogućavajući dvosmjernu komunikaciju – da korisnici putem Vijeća korisnika također mogu postavljati pitanja Stručnom vijeću. Ostvaruje se i uči suradnja korisnika i odraslih kroz demokratska načela uvažavanja različitosti, razgovora te poštivanja dogovora. 

STRUČNI TIM DOMA:
Stručni tim je tijelo Doma koje temeljem komplementarnog i timskog rada multidisciplinarnim pristupom djeluje sa ciljem pružanja kvalitetnog tretmana korisnika smještene u ustanovu. Stručni tim doma u užem sastavu čine socijalna radnica i psihologinja, dok širi sastav stručnog tima čine, pored njih, matični odgajatelj te po potrebi i ostali stručni radnici.
Rad Stručnog tima temelji se na praćenju korisnika od samog smještaja u Ustanovu. Pomaže korisnicima pri adaptaciji, sudjeluje u izradi individualnih planova, kroz savjetodavan rad surađuje s roditeljima i skrbnicima te daje prijedloge o daljnjem tretmanu korisnika. Surađuje s relevantnim stručnjacima u zajednici te ostalim institucijama i ustanovama socijalne skrbi kako bi se unaprijedila kvaliteta života korisnika.

Zahvaljujemo na poruci. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku!

Skip to content