CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VRBINA SISAK

DJELATNOST DOMA I VRSTE SOCIJALNIH USLUGA

Zakon o pravu na pristup informacijama

Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

 1. UVODNE NAPOMENE

Temeljem članka 22. Stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine br. 172/03, 144/10. i 77/11.) ovaj katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dječji dom Vrbina Sisak (u daljnjem tekstu Dom) s obzirom na svoj djelokrug posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Dom glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente korisnika prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.

Temeljem zakona o pravu na pristup informacijama Dom će uskratit pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Dom može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:

– onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,

– onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor,inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,

– povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Dom će uskratit pristup informacijama koje se tiču svih postupaka  koja vode nadležna tijela u pred-istražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Temeljem odredbe članka 8. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, Dom uskraćuje pravo na pristup informaciji koja je zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena državnom, vojnom, službenom, profesionalnom ili poslovnom tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

U skladu sa stavkom 2. istog članka navedenog Zakona, Dom može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje: onemogućilo poduzimanje mjera i radnji radi sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela ili radi progona počinitelja kažnjivih djela, onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka

 1. SADRŽAJ KATALOGA

Dom je javna ustanova koja pruža  usluge skrbi izvan vlastite obitelji djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djeci i mlađim punoljetnim osobama kad je to iz drugih razloga u njihovu interesu te djetetu čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih nedaća nisu u mogućnosti privremeno brinuti o djetetu.

Djelatnost Doma je skrb izvan vlastite obitelji za djecu i mlade koja obuhvaća:

– stalni smještaj- u okviru kojeg se djeci i mlađim punoljetnim osobama osigurava zadovoljavanje životnih potreba tijekom 24 sata dnevno, pružanjem usluga: stanovanja, prehrane, odijevanja, održavanja osobne higijene i njege, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja i praćenja izvršavanja obveza korisnika (za školsku djecu pomoć u učenju i vođenje brige o školskim i izvanškolskim aktivnostima i drugo), organiziranja i provođenja slobodnih aktivnosti i igre s djecom u okviru slobodnog vremena korisnika, pružanje odgovarajućih oblika stručne pomoći te osposobljavanje navedenih korisnika skrbi za samostalan život izvan ustanove;

– tjedni smještaj-  u okviru kojeg se korisnicima osigurava zadovoljavanje životnih potreba tijekom radnih dana u tjednu, pružanjem usluga: stanovanja, prehrane, odijevanja, održavanja osobne higijene i njege, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, praćenje izvršavanja obveza korisnika (za školsku djecu pomoć u učenju i vođenje brige o školskim i izvanškolskim aktivnostima i drugo), organiziranje i provođenje slobodnih aktivnosti i igre s djecom u okviru slobodnog vremena korisnika i pružanje odgovarajućih oblika stručne pomoći;

– privremeni smještaj u okviru kojeg se korisnicima osigurava zadovoljavanje životnih  potreba tijekom 24 sata dnevno, pružanjem  usluge prehrane, održavanja njege i osobne higijene, brige o zdravlju,  nabavu prijeko potrebne odjeće i obuće;

Vrste i način pružanja usluga

Dom posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire informacije o:

 • ustroju i nadležnosti Doma,
 • zaposlenicima,
 • korisnicima
 • aktivnostima Doma,
 • pravnim i drugim aktima Doma.

Dom pruža korisnicima na smještaju slijedeće usluge:

 • usluge stanovanja, prehrane i odijevanja;
 • usluge njege i brige o zdravlju;
 • usluge socijalnog rada;
 • usluge odgoja, psihosocijalne podrške i pomoći u obrazovanju za pojedine skupine korisnika;
 • usluge psihološke podrške,
 • usluge organiziranja slobodnog vremena korisnika.

Dom pruža usluge socijalne skrbi:

 • savjetovanja i pomaganja pojedincu

Savjetovanje i pomaganje pojedincu je usluga sustavne stručne pomoći pojedincu koja obuhvaća sve oblike savjetovanja, usmjeravanja i pomoći za prevladavanje poteškoća, stvaranje uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu.

Savjetovanje i pomaganje obitelji je socijalna usluga koja obuhvaća stručno savjetovanje i sve oblike stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća roditelja u odgoju i skrbi za djecu te osposobljavanje obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu.

Dom omogućava pristup informacijama  na slijedeći način:

Putem službene web stranice Doma:

Neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama;

Uvidom u dokumente i izradu preslika dokumenta koji sadrže tražene informacije;

Dostavljanjem pismene informacije korisniku koji je podnio zahtjev.

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija  koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Dom i to kako slijedi:

 1. a) pregled informacija i opis sadržaja,
 2. b) način osiguravanja prava na pristup informacijama
 3. c) vrijeme osiguravanja prava na pristup informacijama.

Temeljem  članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Dom ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova, a kriterije za određivanje visine naknade propisat će Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Odgovor na zahtjev za pravo na pristup informacijama Dom će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva (čl. 12. Zakona), odnosno 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (čl. 14. Zakona).

 1. NAMJENA INFORMACIJA

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

 1. NAČIN OSIGURAVANJA

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

 1. VRIJEME OSIGURAVANJA OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

  1. ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Obrasci:

Obrazac 2 – Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacij
Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Ovlaštenik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Pisani zahtjev podnosi se na propisanom obrascu.

Pisanim putem na poštansku adresu Doma:   Dječji dom Vrbina Sisak, Ul. Lipa 11, Sisak

Putem elektroničke pošte: ddvrbina@net.hr

Telefonom na sljedeće brojeve:

 1. a) Ravnateljica: 091/236-0010
 2. b) Socijalna radnica: 091/236-0014
 3. c) Računovodstvo 044 544 741
 4. d) Fax: 044 545 320

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama Doma socijalna radnica Ines Zeljug.

Ravnateljica Doma:
Đurđica Pavešić-Herkov
Katalog informacija – tabelarno

 

Redni
broj
InformacijeOpis sadržajaNačin osiguravanja
pristupa informaciji
Vrijeme ostvarivanja
prava na
pristup informaciji
1.PodaciOsnovni podaci o Domu
– kapacitet Doma
web stranica
preslika
trajno
2.PodaciVrste smještaja
koje pruža Dom
web stranica
preslika
trajno
3.DokumentiAkti Doma, zakonski i
podzakonski propisi
preslika na
zahtjev
trajno
4.PodaciUnutarnje ustrojstvo
– organizacija
web stranica
uz zahtjev
trajno
5.PriopćenjaPriopćenja iz rada Doma
i ostale vijesti
web stranica
preslika
u zakonskom
roku
6.IzvješćeNatječaji i oglasi za
zasnivanje radnog odnosa
te rad volontera
preslikau zakonskom
roku
7.IzvješćeInformacije o arhiviranju
dokumentacije, pretraživanju
arhivske građe i sl.
Preslika uz
zahtjev
u zakonskom
roku
8.IzvješćeGodišnja, polugodišnja, kvartalna
i mjesečna izviješća o
financijskom poslovanju
– prihodi i primici, rashodi i izdaci,
izvori financiranja
Preslika uz
zahtjev
u zakonskom
roku
9.IzvješćeFinancijski plan,
Rebalans plana
Preslika uz
zahtjev
u zakonskom
roku
10.IzvješćeStatistička izviješća prema
programu statističkih istraživanja
Preslika uz
zahtjev
u zakonskom
roku
11.PlanPlan javne nabave,
rebalans plana javne nabave
web stranica
preslika
u zakonskom
roku
12.DokumentacijaNatječaji za provođenje postupaka
i načina javne nabave
i natječajna dokumentacija
web stranica
preslika
u zakonskom
roku
13.IzvješćeIzvješće o provedenim
postupcima javne nabave
web stranica
preslika
u zakonskom ;
roku
14.UgovoriUgovori o nabavi roba,
radova i usluga te izvješće o
izvršenju ugovora u skladu
sa Zakonom o javnoj nabavi
web stranica
preslika
u zakonskom ;
roku
15.OčitovanjaOčitovanja i odgovori
na žalbene navode
Preslika po
zahtjevu
u zakonskom
roku
16.IzjavaIzjava po čl. 5.c.
Zakona o javnoj nabavi
web stranica
preslika
u zakonskom
roku

Zahvaljujemo na poruci. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku!

Skip to content